Traditional

對新家醞玩自種花

香麹親看造,芳叢手自栽。
迎春報酒熟,垂老看花開。
紅蠟半含萼,綠油新酦醅。
玲瓏五六樹,瀲灩兩三杯。
恐有狂風起,愁無好客來。
獨酣還獨語,待取月明回。

Simplified

对新家酝玩自种花

香麹亲看造,芳丛手自栽。
迎春报酒熟,垂老看花开。
红蜡半含萼,绿油新酦醅。
玲珑五六树,潋滟两三杯。
恐有狂风起,愁无好客来。
独酣还独语,待取月明回。

Pronunciation

duì xīn jiā yùn wán zì zhǒng huā

xiāng qū qīn kàn zào , fāng cóng shǒu zì zāi 。
yíng chūn bào jiǔ shú , chuí lǎo kàn huā kāi 。
hóng là bàn hán è , lǜ yóu xīn pō pēi 。
líng lóng wǔ liù shù , liàn yàn liǎng sān bēi 。
kǒng yǒu kuáng fēng qǐ , chóu wú hǎo kè lái 。
dú hān huán dú yǔ , dài qǔ yuè míng huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.