Traditional

對火玩雪

平生所心愛,愛火兼憐雪。
火是臘天春,雪為陰夜月。
鵝毛紛正墮,獸炭敲初折。
盈尺白鹽寒,滿爐紅玉熱。
稍宜杯酌動,漸引笙歌發。
但識歡來由,不知醉時節。
銀盤堆柳絮,羅袖搏瓊屑。
共愁明日銷,便作經年別。

Simplified

对火玩雪

平生所心爱,爱火兼怜雪。
火是腊天春,雪为阴夜月。
鹅毛纷正堕,兽炭敲初折。
盈尺白盐寒,满炉红玉热。
稍宜杯酌动,渐引笙歌发。
但识欢来由,不知醉时节。
银盘堆柳絮,罗袖搏琼屑。
共愁明日销,便作经年别。

Pronunciation

duì huǒ wán xuě

píng shēng suǒ xīn ài , ài huǒ jiān lián xuě 。
huǒ shì xī tiān chūn , xuě wéi yīn yè yuè 。
é máo fēn zhèng duò , shòu tàn qiāo chū zhē 。
yíng chǐ bái yán hán , mǎn lú hóng yù rè 。
shāo yí bēi zhuó dòng , jiàn yǐn shēng gē fā 。
dàn shí huān lái yóu , bù zhī zuì shí jié 。
yín pán duī liǔ xù , luó xiù bó qióng xiè 。
gòng chóu míng rì xiāo , biàn zuò jīng nián bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.