Traditional

對酒五首

巧拙賢愚相是非,何如一醉盡忘機。
君知天地中寬窄,雕鶚鸞鳳各自飛。

蝸牛角上爭何事,石火光中寄此身。
隨富隨貧且歡樂,不開口笑是癡人。

丹砂見火去無跡,白發泥人來不休。
賴有酒仙相暖熱,松喬醉即到前頭。

百歲無多時壯健,一春能幾日晴明。
相逢且莫推辭醉,聽唱陽關第四聲。
[第四聲:勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。
]昨日低眉問疾來,今朝收淚吊人回。
眼前流例君看取,且遣琵琶送一杯。

Simplified

对酒五首

巧拙贤愚相是非,何如一醉尽忘机。
君知天地中宽窄,雕鹗鸾凤各自飞。

蜗牛角上争何事,石火光中寄此身。
随富随贫且欢乐,不开口笑是痴人。

丹砂见火去无迹,白发泥人来不休。
赖有酒仙相暖热,松乔醉即到前头。

百岁无多时壮健,一春能几日晴明。
相逢且莫推辞醉,听唱阳关第四声。
[第四声:劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。
]昨日低眉问疾来,今朝收泪吊人回。
眼前流例君看取,且遣琵琶送一杯。

Pronunciation

duì jiǔ wǔ shǒu

qiǎo zhuō xián yú xiāng shì fēi , hé rú yī zuì jìn wàng jī 。
jūn zhī tiān dì zhōng kuān zhǎi , diāo è luán fèng gè zì fēi 。

wō niú jiǎo shàng zhēng hé shì , shí huǒ guāng zhōng jì cǐ shēn 。
suí fù suí pín qiě huān lè , bù kāi kǒu xiào shì chī rén 。

dān shā jiàn huǒ qù wú jì , bái fā ní rén lái bù xiū 。
lài yǒu jiǔ xiān xiāng nuǎn rè , sōng qiáo zuì jí dào qián tóu 。

bǎi suì wú duō shí zhuàng jiàn , yī chūn néng jī rì qíng míng 。
xiāng féng qiě mò tuī cí zuì , tīng chàng yáng guān dì sì shēng 。
[ dì sì shēng : quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ , xī chū yáng guān wú gù rén 。
] zuó rì dī méi wèn jí lái , jīn zhāo shōu lèi diào rén huí 。
yǎn qián liú lì jūn kàn qǔ , qiě qiǎn pí pá sòng yī bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.