Traditional

對酒勸令公開春遊宴

時泰歲豐無事日,功成名遂自由身。
前頭更有忘憂日,向上應無快活人。
自去年來多事故,從今日去少交親。
宜須數數謀歡會,好作開成第二春。

Simplified

对酒劝令公开春游宴

时泰岁丰无事日,功成名遂自由身。
前头更有忘忧日,向上应无快活人。
自去年来多事故,从今日去少交亲。
宜须数数谋欢会,好作开成第二春。

Pronunciation

duì jiǔ quàn líng gōng kāi chūn yóu yàn

shí tài suì fēng wú shì rì , gōng chéng míng suì zì yóu shēn 。
qián tóu gēng yǒu wàng yōu rì , xiàng shàng yīng wú kuài huó rén 。
zì qù nián lái duō shì gù , cóng jīn rì qù shǎo jiāo qīn 。
yí xū shù shù móu huān huì , hǎo zuò kāi chéng dì èr chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.