Traditional

對酒吟

一拋學士筆,三佩使君符。
未換銀青綬,唯添雪白須。
公門衙退掩,妓席客來鋪。
履舄從相近,謳吟任所須。
金銜嘶五馬,鈿帶舞雙姝。
不得當年有,猶勝到老無。
合聲歌漢月,齊手拍吳歈。
今夜還先醉,應煩紅袖扶。

Simplified

对酒吟

一抛学士笔,三佩使君符。
未换银青绶,唯添雪白须。
公门衙退掩,妓席客来铺。
履舄从相近,讴吟任所须。
金衔嘶五马,钿带舞双姝。
不得当年有,犹胜到老无。
合声歌汉月,齐手拍吴歈。
今夜还先醉,应烦红袖扶。

Pronunciation

duì jiǔ yín

yī pāo xué shì bǐ , sān pèi shǐ jūn fú 。
wèi huàn yín qīng shòu , wéi tiān xuě bái xū 。
gōng mén yá tuì yǎn , jì xí kè lái pū 。
lǚ xì cóng xiāng jìn , ōu yín rèn suǒ xū 。
jīn xián sī wǔ mǎ , diàn dài wǔ shuāng shū 。
bù dé dāng nián yǒu , yóu shèng dào lǎo wú 。
hé shēng gē hàn yuè , qí shǒu pāi wú yú 。
jīn yè huán xiān zuì , yīng fán hóng xiù fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.