Traditional

對酒寄嚴維

陋巷喜陽和,衰顏對酒歌。
懶從華發亂,閑任白雲多。
郡簡容垂釣,家貧學弄梭。
門前七裏瀨,早晚子陵過。

Simplified

对酒寄严维

陋巷喜阳和,衰颜对酒歌。
懒从华发乱,闲任白云多。
郡简容垂钓,家贫学弄梭。
门前七里濑,早晚子陵过。

Pronunciation

duì jiǔ jì yán wéi

lòu xiàng xǐ yáng hé , shuāi yán duì jiǔ gē 。
lǎn cóng huá fā luàn , xián rèn bái yún duō 。
jùn jiǎn róng chuí diào , jiā pín xué nòng suō 。
mén qián qī lǐ lài , zǎo wǎn zǐ líng guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.