Traditional

對酒戲作

亂插酴醾壓帽偏,鵝黃酒色映觵船。
醺然一枕虛堂睡,頓覺情懷似少年。

Simplified

对酒戏作

乱插酴醾压帽偏,鹅黄酒色映觵船。
醺然一枕虚堂睡,顿觉情怀似少年。

Pronunciation

duì jiǔ xì zuò

luàn chā tú mí yā mào piān , é huáng jiǔ sè yìng gōng chuán 。
xūn rán yī zhěn xū táng shuì , dùn jué qíng huái sì shǎo nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.