Traditional

對酒戲詠

長安市中多美酒,一鬥財當三百錢。
堪笑書生消幾許,有錢十萬醉經年。

Simplified

对酒戏咏

长安市中多美酒,一斗财当三百钱。
堪笑书生消几许,有钱十万醉经年。

Pronunciation

duì jiǔ xì yǒng

cháng ān shì zhōng duō měi jiǔ , yī dǒu cái dāng sān bǎi qián 。
kān xiào shū shēng xiāo jī xǔ , yǒu qián shí wàn zuì jīng nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.