Traditional

對酒行巴陵作

留侯封萬戶,園令壽千金。
本為成王業,初由賦上林。
繁榮安足恃,霜露遞相尋。
鳥哭楚山外,猿啼湘水陰。
夢中城闕近,天畔海雲深。
空對忘憂酌,離憂不去心。

Simplified

对酒行巴陵作

留侯封万户,园令寿千金。
本为成王业,初由赋上林。
繁荣安足恃,霜露递相寻。
鸟哭楚山外,猿啼湘水阴。
梦中城阙近,天畔海云深。
空对忘忧酌,离忧不去心。

Pronunciation

duì jiǔ xíng bā líng zuò

liú hóu fēng wàn hù , yuán líng shòu qiān jīn 。
běn wéi chéng wáng yè , chū yóu fù shàng lín 。
fán róng ān zú shì , shuāng lù dì xiāng xún 。
niǎo kū chǔ shān wài , yuán tí xiāng shuǐ yīn 。
mèng zhōng chéng què jìn , tiān pàn hǎi yún shēn 。
kōng duì wàng yōu zhuó , lí yōu bù qù xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.