Traditional

對酒

人生一百歲,通計三萬日。
何況百歲人,人間百無一。
賢愚共零落,貴賤同埋沒。
東岱前後魂,北邙新舊骨。
復聞藥誤者,為愛延年術。
又有憂死者,為貪政事筆。
藥誤不得老,憂死非因疾。
誰人言最靈,知得不知失。
何如會親友,飲此杯中物。
能沃煩慮銷,能陶真性出。
所以劉阮輩,終年醉兀兀。

Simplified

对酒

人生一百岁,通计三万日。
何况百岁人,人间百无一。
贤愚共零落,贵贱同埋没。
东岱前後魂,北邙新旧骨。
复闻药误者,为爱延年术。
又有忧死者,为贪政事笔。
药误不得老,忧死非因疾。
谁人言最灵,知得不知失。
何如会亲友,饮此杯中物。
能沃烦虑销,能陶真性出。
所以刘阮辈,终年醉兀兀。

Pronunciation

duì jiǔ

rén shēng yī bǎi suì , tōng jì sān wàn rì 。
hé kuàng bǎi suì rén , rén jiān bǎi wú yī 。
xián yú gòng líng luò , guì jiàn tóng mái méi 。
dōng dài qián hòu hún , běi máng xīn jiù gǔ 。
fù wén yào wù zhě , wéi ài yán nián shù 。
yòu yǒu yōu sǐ zhě , wéi tān zhèng shì bǐ 。
yào wù bù dé lǎo , yōu sǐ fēi yīn jí 。
shuí rén yán zuì líng , zhī dé bù zhī shī 。
hé rú huì qīn yǒu , yǐn cǐ bēi zhōng wù 。
néng wò fán lǜ xiāo , néng táo zhēn xìng chū 。
suǒ yǐ liú ruǎn bèi , zhōng nián zuì wù wù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.