Traditional

對酒

古今共有死,長短無百年;方其欲瞑時,如困得熟眠。
世以生時心,妄度死者情,疑其不忍去,一笑可絕纓。
區區計生死,不如持一觴;一觴澆不平,萬事俱可忘。
待酒忘萬事,猶是役於酒;醉醒不到處,夭魔自奔走。

Simplified

对酒

古今共有死,长短无百年;方其欲瞑时,如困得熟眠。
世以生时心,妄度死者情,疑其不忍去,一笑可绝缨。
区区计生死,不如持一觞;一觞浇不平,万事俱可忘。
待酒忘万事,犹是役於酒;醉醒不到处,夭魔自奔走。

Pronunciation

duì jiǔ

gǔ jīn gòng yǒu sǐ , cháng duǎn wú bǎi nián û fāng qí yù míng shí , rú kùn dé shú mián 。
shì yǐ shēng shí xīn , wàng dù sǐ zhě qíng , yí qí bù rěn qù , yī xiào kě jué yīng 。
qū qū jì shēng sǐ , bù rú chí yī shāng û yī shāng jiāo bù píng , wàn shì jù kě wàng 。
dài jiǔ wàng wàn shì , yóu shì yì yū jiǔ û zuì xǐng bù dào chǔ , yāo mó zì bēn zǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.