Traditional

對酒

天上何曾許寄愁,酒中正自可忘憂。
不能上樹作巢飲,尚辦滿船供拍浮。
神仙可學君豈信,衣食裁足吾何求?
但憶人如王粲輩,相攜一笑賦登樓。

Simplified

对酒

天上何曾许寄愁,酒中正自可忘忧。
不能上树作巢饮,尚办满船供拍浮。
神仙可学君岂信,衣食裁足吾何求?
但忆人如王粲辈,相携一笑赋登楼。

Pronunciation

duì jiǔ

tiān shàng hé zēng xǔ jì chóu , jiǔ zhōng zhèng zì kě wàng yōu 。
bù néng shàng shù zuò cháo yǐn , shàng bàn mǎn chuán gōng pāi fú 。
shén xiān kě xué jūn qǐ xìn , yī shí cái zú wú hé qiú ?
dàn yì rén rú wáng càn bèi , xiāng xié yī xiào fù dēng lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.