Traditional

對鏡吟

白頭老人照鏡時,掩鏡沈吟吟舊詩。
二十年前一莖白,如今變作滿頭絲。
[余二十年前曾有詩雲:白發生一莖,朝來明鏡裏。
勿言一莖少,滿頭從此始。
今則滿頭矣。
]吟罷回頭索杯酒,醉來屈指數親知。
老於我者多窮賤,設使身存寒且饑。
少於我者半為土,墓樹已抽三五枝。
我今幸得見頭白,祿俸不薄官不卑。
眼前有酒心無苦,隻合歡娛不合悲。

Simplified

对镜吟

白头老人照镜时,掩镜沉吟吟旧诗。
二十年前一茎白,如今变作满头丝。
[余二十年前曾有诗云:白发生一茎,朝来明镜里。
勿言一茎少,满头从此始。
今则满头矣。
]吟罢回头索杯酒,醉来屈指数亲知。
老于我者多穷贱,设使身存寒且饥。
少于我者半为土,墓树已抽三五枝。
我今幸得见头白,禄俸不薄官不卑。
眼前有酒心无苦,只合欢娱不合悲。

Pronunciation

duì jìng yín

bái tóu lǎo rén zhào jìng shí , yǎn jìng chén yín yín jiù shī 。
èr shí nián qián yī jīng bái , rú jīn biàn zuò mǎn tóu sī 。
[ yú èr shí nián qián zēng yǒu shī yún : bái fā shēng yī jīng , zhāo lái míng jìng lǐ 。
wù yán yī jīng shǎo , mǎn tóu cóng cǐ shǐ 。
jīn zé mǎn tóu yǐ 。
] yín bà huí tóu suǒ bēi jiǔ , zuì lái qū zhǐ shù qīn zhī 。
lǎo yú wǒ zhě duō qióng jiàn , shè shǐ shēn cún hán qiě jī 。
shǎo yú wǒ zhě bàn wéi tǔ , mù shù yǐ chōu sān wǔ zhī 。
wǒ jīn xìng dé jiàn tóu bái , lù fèng bù báo guān bù bēi 。
yǎn qián yǒu jiǔ xīn wú kǔ , zhī hé huān yú bù hé bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.