Traditional

對雨寄韓庫部協

颯至池館涼,靄然和曉霧。
蕭條集新荷,氤氳散高樹。
閑居興方淡,默想心已屢。
暫出仍濕衣,況君東城住。

Simplified

对雨寄韩库部协

飒至池馆凉,霭然和晓雾。
萧条集新荷,氤氲散高树。
闲居兴方澹,默想心已屡。
暂出仍湿衣,况君东城住。

Pronunciation

duì yǔ jì hán kù bù xié

sà zhì chí guǎn liáng , ǎi rán hé xiǎo wù 。
xiāo tiáo jí xīn hé , yīn yūn sàn gāo shù 。
xián jū xīng fāng dàn , mò xiǎng xīn yǐ lǚ 。
zàn chū réng shī yī , kuàng jūn dōng chéng zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Facing Rain Send Fence Armory Part United
 
Sound-of-wind reach pool public-building cold,
Cloudy-sky pledge peaceful dawn fog.
Sighing-of-wind string assemble new lotus,
Hanging-fog life-giving-influences-of-nature scatter tall trees.
Fence dwell thrive region weak,
Silent think heart already again-and-again.
Temporary go-out again wet clothes,
Condition ruler east castle lives.
 
 
Literal Word
 
Facing Rain Live Han Warehouse Ministry Assist
 
Sound-of-wind arrives pond public-building cold,
Mist thus mix dawn fog.
Bleak gather new burden,
Dense fog scattered high trees.
Stay-at-home-with-nothing-to-do get-up region tasteless,
Silent-contemplation heart then repeatedly.
Temporary go out still wet clothes,
Situation you Dongcheng lives.

Report SPAM