Traditional

對雨詩

繁雲猶暗嶺。
積雨未開庭。
階含侵角路。
鑊滿溜疎萍。
濕楊生細椹。
爛草變初螢。
徒勞看蟻對。
無事祀靈星。

Simplified

对雨诗

繁云犹暗岭。
积雨未开庭。
阶含侵角路。
镬满溜疎萍。
湿杨生细椹。
烂草变初萤。
徒劳看蚁对。
无事祀灵星。

Pronunciation

duì yǔ shī

fán yún yóu àn lǐng , jī yǔ wèi kāi tíng , jiē hán qīn jiǎo lù , huò mǎn liū shū píng , shī yáng shēng xì zhēn , làn cǎo biàn chū yíng , tú láo kàn yǐ duì , wú shì sì líng xīng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.