Traditional

尋僧二首

方丈玲瓏花竹閑,已將心印出人間。
家家門外長安道,何處相逢是寶山。
彌天釋子本高情,往往山中獨自行。
莫怪狂人遊楚國,蓮花隻在淤泥生。

Simplified

寻僧二首

方丈玲珑花竹闲,已将心印出人间。
家家门外长安道,何处相逢是宝山。
弥天释子本高情,往往山中独自行。
莫怪狂人游楚国,莲花只在淤泥生。

Pronunciation

xún sēng èr shǒu

fāng zhàng líng lóng huā zhú xián , yǐ jiāng xīn yìn chū rén jiān 。
jiā jiā mén wài cháng ān dào , hé chǔ xiāng féng shì bǎo shān 。
mí tiān shì zǐ běn gāo qíng , wǎng wǎng shān zhōng dú zì xíng 。
mò guài kuáng rén yóu chǔ guó , lián huā zhī zài yū ní shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.