Traditional

尋南溪常道士

一路經行處,莓苔見屐痕。
白雲依靜渚,芳草閉閑門。
過雨看松色,隨山到水源。
溪花與禪意,相對亦忘言。

Simplified

寻南溪常道士

一路经行处,莓苔见屐痕。
白云依静渚,芳草闭闲门。
过雨看松色,随山到水源。
溪花与禅意,相对亦忘言。

Pronunciation

xún nán xī cháng dào shì

yī lù jīng xíng chǔ , méi tái jiàn jī hén 。
bái yún yī jìng zhǔ , fāng cǎo bì xián mén 。
guò yǔ kàn sōng sè , suí shān dào shuǐ yuán 。
xī huā yǔ chán yì , xiāng duì yì wàng yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Look South Mountain Frequent Dao Scholar
 
A road pass-through walk place,
Moss moss see wooden-shoes trace.
White clouds set-in quiet islet,
Fragrant grass close fence gate.
Pass-through rain see pine-tree color,
Follow mountain arrive water spring.
Creek flowers and contemplation thought,
Mutual facing also forget words.
 
Literal Word
 
Looking in Nanxi for Chang Daoist Priest
 
Whole journey, pass through walking reside,
Moss moss, see clog’s trace.
White clouds, in-the-light-of quiet islet,
Fragrant grass, close-up fence gate.
Passing rain, see pine-tree color,
Follow mountain, until water source.
Creek flowers, give meditation feeling,
Facing each-other, also forget words.

Report SPAM