Traditional

尋周處士弘讓詩

試逐赤松遊。
披林對一丘。
黎紅大谷晚。
桂白小山秋。
石鏡菱花發。
桐門琴曲愁。
泉飛疑度雨。
雲積似重樓。
王孫若不去。
山中定可留。

Simplified

寻周处士弘让诗

试逐赤松游。
披林对一丘。
黎红大谷晚。
桂白小山秋。
石镜菱花发。
桐门琴曲愁。
泉飞疑度雨。
云积似重楼。
王孙若不去。
山中定可留。

Pronunciation

xún zhōu chǔ shì hóng ràng shī

shì zhú chì sōng yóu , pī lín duì yī qiū , lí hóng dà gǔ wǎn , guì bái xiǎo shān qiū , shí jìng líng huā fā , tóng mén qín qū chóu , quán fēi yí dù yǔ , yún jī sì zhòng lóu , wáng sūn ruò bù qù , shān zhōng dìng kě liú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.