Traditional

尋張逸人山居

危石才通鳥道,空山更有人家。
桃源定在深處,澗水浮來落花。

Simplified

寻张逸人山居

危石才通鸟道,空山更有人家。
桃源定在深处,涧水浮来落花。

Pronunciation

xún zhāng yì rén shān jū

wēi shí cái tōng niǎo dào , kōng shān gēng yǒu rén jiā 。
táo yuán dìng zài shēn chǔ , jiàn shuǐ fú lái luò huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.