Traditional

尋春題諸家園林

聞健朝朝出,乘春處處尋。
天供閑日月,人借好園林。
漸以狂為態,都無悶到心。
平生身得所,未省似而今。

Simplified

寻春题诸家园林

闻健朝朝出,乘春处处寻。
天供闲日月,人借好园林。
渐以狂为态,都无闷到心。
平生身得所,未省似而今。

Pronunciation

xún chūn tí zhū jiā yuán lín

wén jiàn zhāo zhāo chū , chéng chūn chǔ chǔ xún 。
tiān gōng xián rì yuè , rén jiè hǎo yuán lín 。
jiàn yǐ kuáng wéi tài , dū wú mèn dào xīn 。
píng shēng shēn dé suǒ , wèi shěng sì ér jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.