Traditional

尋桃花嶺潘三姑臺

桃花嶺上覺天低,人上青山馬隔溪。
行到三姑學仙處,還如劉阮二郎迷。

Simplified

寻桃花岭潘三姑台

桃花岭上觉天低,人上青山马隔溪。
行到三姑学仙处,还如刘阮二郎迷。

Pronunciation

xún táo huā lǐng pān sān gū tái

táo huā lǐng shàng jué tiān dī , rén shàng qīng shān mǎ gé xī 。
xíng dào sān gū xué xiān chǔ , huán rú liú ruǎn èr láng mí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.