Traditional

尋洪尊師不遇

古木無人地,來尋羽客家。
道書堆玉案,仙帔疊青霞。
鶴老難知歲,梅寒未作花。
山中不相見,何處化丹砂。

Simplified

寻洪尊师不遇

古木无人地,来寻羽客家。
道书堆玉案,仙帔叠青霞。
鹤老难知岁,梅寒未作花。
山中不相见,何处化丹砂。

Pronunciation

xún hóng zūn shī bù yù

gǔ mù wú rén dì , lái xún yǔ kè jiā 。
dào shū duī yù àn , xiān pèi dié qīng xiá 。
hè lǎo nán zhī suì , méi hán wèi zuò huā 。
shān zhōng bù xiāng jiàn , hé chǔ huà dān shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.