Traditional

尋王道士藥堂因有題贈

行行覓路緣松嶠,步步尋花到杏壇。
白石先生小有洞,黃芽姹女大還丹。
常悲東郭千家冢,欲乞西山五色丸。
但恐長生須有籍,仙臺試為撿名看。

Simplified

寻王道士药堂因有题赠

行行觅路缘松峤,步步寻花到杏坛。
白石先生小有洞,黄芽姹女大还丹。
常悲东郭千家冢,欲乞西山五色丸。
但恐长生须有籍,仙台试为捡名看。

Pronunciation

xún wáng dào shì yào táng yīn yǒu tí zèng

xíng xíng mì lù yuán sōng jiào , bù bù xún huā dào xìng tán 。
bái shí xiān shēng xiǎo yǒu dòng , huáng yá chà nǚ dà huán dān 。
cháng bēi dōng guō qiān jiā zhǒng , yù qǐ xī shān wǔ sè wán 。
dàn kǒng cháng shēng xū yǒu jí , xiān tái shì wéi jiǎn míng kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.