Traditional

尋郭道士不遇

郡中乞假來相訪,洞裏朝元去不逢。
看院隻留雙白鶴,入門唯見一青松。
藥爐有火丹應伏,雲碓無人水自舂。
[廬山中雲母多,故以水碓搗煉,俗呼為雲碓。
]欲問參同契中事,更期何日得從容?

Simplified

寻郭道士不遇

郡中乞假来相访,洞里朝元去不逢。
看院只留双白鹤,入门唯见一青松。
药炉有火丹应伏,云碓无人水自舂。
[庐山中云母多,故以水碓捣炼,俗呼为云碓。
]欲问参同契中事,更期何日得从容?

Pronunciation

xún guō dào shì bù yù

jùn zhōng qǐ jiǎ lái xiāng fǎng , dòng lǐ zhāo yuán qù bù féng 。
kàn yuàn zhī liú shuāng bái hè , rù mén wéi jiàn yī qīng sōng 。
yào lú yǒu huǒ dān yīng fú , yún duì wú rén shuǐ zì chōng 。
[ lú shān zhōng yún mǔ duō , gù yǐ shuǐ duì dǎo liàn , sú hū wéi yún duì 。
] yù wèn cān tóng qì zhōng shì , gēng qī hé rì dé cóng róng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.