Traditional

尋龍井楊老

柴門草舍絕風塵,空谷耕田學子真。
泉咽恐勞經隴底,山深不覺有秦人。
手栽松樹蒼蒼老,身臥桃園寂寂春。
唯有胡麻當雞黍,白雲來往未嫌貧。

Simplified

寻龙井杨老

柴门草舍绝风尘,空谷耕田学子真。
泉咽恐劳经陇底,山深不觉有秦人。
手栽松树苍苍老,身卧桃园寂寂春。
唯有胡麻当鸡黍,白云来往未嫌贫。

Pronunciation

xún lóng jǐng yáng lǎo

chái mén cǎo shè jué fēng chén , kōng gǔ gēng tián xué zǐ zhēn 。
quán yān kǒng láo jīng lǒng dǐ , shān shēn bù jué yǒu qín rén 。
shǒu zāi sōng shù cāng cāng lǎo , shēn wò táo yuán jì jì chūn 。
wéi yǒu hú má dāng jī shǔ , bái yún lái wǎng wèi xián pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.