Traditional

導引 貞元元年三月駕幸中都姑洗宮

鑾輿順動,嘉氣滿神京。
輦路宿塵清。
鉤陳萬旅隨天仗,縹緲轉霓旌。
都人望幸傾堯日,鰲*溢歡聲。
臨觀八極辰居正,寰宇慶升平。

Simplified

导引 贞元元年三月驾幸中都姑洗宫

銮舆顺动,嘉气满神京。
辇路宿尘清。
钩陈万旅随天仗,缥缈转霓旌。
都人望幸倾尧日,鳌*溢欢声。
临观八极辰居正,寰宇庆升平。

Pronunciation

dǎo yǐn zhēn yuán yuán nián sān yuè jià xìng zhōng dū gū xǐ gōng

luán yú shùn dòng , jiā qì mǎn shén jīng 。
niǎn lù sù chén qīng 。
gōu chén wàn lǚ suí tiān zhàng , piǎo miǎo zhuǎn ní jīng 。
dū rén wàng xìng qīng yáo rì , áo ê yì huān shēng 。
lín guān bā jí chén jū zhèng , huán yǔ qìng shēng píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.