Traditional

導引

壽原初掩,歸蹕九虞終。
仙馭更無蹤。
思皇攀慕追來孝,作廟繼三宗。
旌旗居外擁千重。
延望想威容。
寶輿迎引歸新殿,奏享備欽崇。

Simplified

导引

寿原初掩,归跸九虞终。
仙驭更无踪。
思皇攀慕追来孝,作庙继三宗。
旌旗居外拥千重。
延望想威容。
宝舆迎引归新殿,奏享备钦崇。

Pronunciation

dǎo yǐn

shòu yuán chū yǎn , guī bì jiǔ yú zhōng 。
xiān yù gēng wú zōng 。
sī huáng pān mù zhuī lái xiào , zuò miào jì sān zōng 。
jīng qí jū wài yōng qiān zhòng 。
yán wàng xiǎng wēi róng 。
bǎo yú yíng yǐn guī xīn diàn , zòu xiǎng bèi qīn chóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.