Traditional

導引

春融日暖,四野瑞煙浮。
柳菀更桑柔。
土膏脈起條風扇,宿雪潤田疇。
金根轂轉如雷動,羽衛擁貌貅。
扶攜老稚康衢滿,延跂望凝旒。
鬥移星轉,一氣又環周。
六府要時修。
務農重谷人胥勸,耕籍禮殊尤。
壇壝嶽峙文明地,黛耜駕青牛。
雍容南畝三推了,玉趾更遲留。

Simplified

导引

春融日暖,四野瑞烟浮。
柳菀更桑柔。
土膏脉起条风扇,宿雪润田畴。
金根毂转如雷动,羽卫拥貌貅。
扶携老稚康衢满,延跂望凝旒。
斗移星转,一气又环周。
六府要时修。
务农重谷人胥劝,耕籍礼殊尤。
坛壝岳峙文明地,黛耜驾青牛。
雍容南亩三推了,玉趾更迟留。

Pronunciation

dǎo yǐn

chūn róng rì nuǎn , sì yě ruì yān fú 。
liǔ wǎn gēng sāng róu 。
tǔ gāo mài qǐ tiáo fēng shàn , sù xuě rùn tián chóu 。
jīn gēn gǔ zhuǎn rú léi dòng , yǔ wèi yōng mào xiū 。
fú xié lǎo zhì kāng qú mǎn , yán qí wàng níng liú 。
dǒu yí xīng zhuǎn , yī qì yòu huán zhōu 。
liù fǔ yào shí xiū 。
wù nóng zhòng gǔ rén xū quàn , gēng jí lǐ shū yóu 。
tán wéi yuè zhì wén míng dì , dài sì jià qīng niú 。
yōng róng nán mǔ sān tuī liǎo , yù zhǐ gēng chí liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.