Traditional

導引

中興四葉,休德繼昭清。
王度日熙平。
氣調玉燭金穰應,八表頌聲騰。
中原圖籍入宸廷。
列聖慰真靈。
袞龍登廟遊仙闕,億萬載尊承。

Simplified

导引

中兴四叶,休德继昭清。
王度日熙平。
气调玉烛金穰应,八表颂声腾。
中原图籍入宸廷。
列圣慰真灵。
衮龙登庙游仙阙,亿万载尊承。

Pronunciation

dǎo yǐn

zhōng xīng sì yè , xiū dé jì zhāo qīng 。
wáng dù rì xī píng 。
qì diào yù zhú jīn ráng yīng , bā biǎo sòng shēng téng 。
zhōng yuán tú jí rù chén tíng 。
liè shèng wèi zhēn líng 。
gǔn lóng dēng miào yóu xiān què , yì wàn zài zūn chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.