Traditional

壽安歇馬重吟

春衫細薄馬蹄輕,一日遲遲進一程。
野棗花含新蜜氣,山禽語帶破匏聲。
垂鞭晚就槐陰歇,低倡閑沖柳絮行。
忽憶家園須速去,櫻桃欲熟筍應生。

Simplified

寿安歇马重吟

春衫细薄马蹄轻,一日迟迟进一程。
野枣花含新蜜气,山禽语带破匏声。
垂鞭晚就槐阴歇,低倡闲冲柳絮行。
忽忆家园须速去,樱桃欲熟笋应生。

Pronunciation

shòu ān xiē mǎ zhòng yín

chūn shān xì báo mǎ tí qīng , yī rì chí chí jìn yī chéng 。
yě zǎo huā hán xīn mì qì , shān qín yǔ dài pò páo shēng 。
chuí biān wǎn jiù huái yīn xiē , dī chàng xián chōng liǔ xù xíng 。
hū yì jiā yuán xū sù qù , yīng táo yù shú sǔn yīng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.