Traditional

射的山觀梅

淩厲冰霜節愈堅,人間乃有此臞仙。
坐收國士無雙價,獨立東皇太一前。
此去幽尋應盡日,向來別恨動經年。
花中竟是誰流輩?
欲許芳蘭恐未然。

Simplified

射的山观梅

凌厉冰霜节愈坚,人间乃有此臞仙。
坐收国士无双价,独立东皇太一前。
此去幽寻应尽日,向来别恨动经年。
花中竟是谁流辈?
欲许芳兰恐未然。

Pronunciation

shè dí shān guān méi

líng lì bīng shuāng jié yù jiān , rén jiān nǎi yǒu cǐ qú xiān 。
zuò shōu guó shì wú shuāng jià , dú lì dōng huáng tài yī qián 。
cǐ qù yōu xún yīng jìn rì , xiàng lái bié hèn dòng jīng nián 。
huā zhōng jìng shì shuí liú bèi ?
yù xǔ fāng lán kǒng wèi rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.