Traditional

將之饒州,江浦夜泊

明月滿深浦,愁人臥孤舟。
煩冤寢不得,夏夜長於秋。
苦乏衣食資,遠為江海遊。
光陰坐遲暮,鄉國行阻修。
身病向鄱陽,家貧寄徐州。
前事與後事,豈堪心並憂。
憂來起長望,但見江水流。
雲樹靄蒼蒼,煙波淡悠悠。
故園迷處所,一念堪白頭。

Simplified

将之饶州,江浦夜泊

明月满深浦,愁人卧孤舟。
烦冤寝不得,夏夜长于秋。
苦乏衣食资,远为江海游。
光阴坐迟暮,乡国行阻修。
身病向鄱阳,家贫寄徐州。
前事与后事,岂堪心并忧。
忧来起长望,但见江水流。
云树霭苍苍,烟波淡悠悠。
故园迷处所,一念堪白头。

Pronunciation

jiāng zhī ráo zhōu , jiāng pǔ yè bó

míng yuè mǎn shēn pǔ , chóu rén wò gū zhōu 。
fán yuān qǐn bù dé , xià yè cháng yú qiū 。
kǔ fá yī shí zī , yuǎn wéi jiāng hǎi yóu 。
guāng yīn zuò chí mù , xiāng guó xíng zǔ xiū 。
shēn bìng xiàng pó yáng , jiā pín jì xú zhōu 。
qián shì yǔ hòu shì , qǐ kān xīn bìng yōu 。
yōu lái qǐ cháng wàng , dàn jiàn jiāng shuǐ liú 。
yún shù ǎi cāng cāng , yān bō dàn yōu yōu 。
gù yuán mí chǔ suǒ , yī niàn kān bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.