Traditional

將命至鄴詩

大國修聘禮。
親鄰自此敦。
張旜事原隰。
負扆報成言。
西過犯風露。
北指度轘轅。
交歡值公子。
展禮覿王孫。
何以譽嘉樹。
徒欣賦采蘩。
四牢盈折俎。
三獻滿罍樽。
人臣無境外。
何由欣此言。
風俗既殊阻。
山河不復論。
無因旅南館。
空欲祭西門。
眷然惟此別。
夙期幸共存。

Simplified

将命至邺诗

大国修聘礼。
亲邻自此敦。
张旜事原隰。
负扆报成言。
西过犯风露。
北指度轘辕。
交欢值公子。
展礼觌王孙。
何以誉嘉树。
徒欣赋采蘩。
四牢盈折俎。
三献满罍樽。
人臣无境外。
何由欣此言。
风俗既殊阻。
山河不复论。
无因旅南馆。
空欲祭西门。
眷然惟此别。
夙期幸共存。

Pronunciation

jiāng mìng zhì yè shī

dà guó xiū pìn lǐ , qīn lín zì cǐ dūn , zhāng zhān shì yuán xí , fù yǐ bào chéng yán , xī guò fàn fēng lù , běi zhǐ dù huàn yuán , jiāo huān zhí gōng zǐ , zhǎn lǐ dí wáng sūn , hé yǐ yù jiā shù , tú xīn fù cǎi fán , sì láo yíng zhē zǔ , sān xiàn mǎn léi zūn , rén chén wú jìng wài , hé yóu xīn cǐ yán , fēng sú jì shū zǔ , shān hé bù fù lùn , wú yīn lǚ nán guǎn , kōng yù jì xī mén , juàn rán wéi cǐ bié , sù qī xìng gòng cún ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.