Traditional

將命至鄴酬祖正員詩

我皇臨九有。
聲教洎無堤。
興文盛禮樂。
偃武息氓黎。
承乏驅騏驥。
旌旗事琬珪。
古碑文字盡。
荒城年代迷。
被隴文瓜熟。
交塍香穗低。
投瓊實有慰。
報李更無蹊。

Simplified

将命至邺酬祖正员诗

我皇临九有。
声教洎无堤。
兴文盛礼乐。
偃武息氓黎。
承乏驱骐骥。
旌旗事琬珪。
古碑文字尽。
荒城年代迷。
被陇文瓜熟。
交塍香穗低。
投琼实有慰。
报李更无蹊。

Pronunciation

jiāng mìng zhì yè chóu zǔ zhèng yuán shī

wǒ huáng lín jiǔ yǒu , shēng jiào jì wú dī , xīng wén shèng lǐ lè , yǎn wǔ xī méng lí , chéng fá qū qí jì , jīng qí shì wǎn guī , gǔ bēi wén zì jìn , huāng chéng nián dài mí , bèi lǒng wén guā shú , jiāo chéng xiāng suì dī , tóu qióng shí yǒu wèi , bào lǐ gēng wú xī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.