Traditional

將赴南巴,至餘幹別李十二

江上花催問禮人,鄱陽鶯報越鄉春。
誰憐此別悲歡異,萬裏青山送逐臣。

Simplified

将赴南巴,至馀干别李十二

江上花催问礼人,鄱阳莺报越乡春。
谁怜此别悲欢异,万里青山送逐臣。

Pronunciation

jiāng fù nán bā , zhì yú gān bié lǐ shí èr

jiāng shàng huā cuī wèn lǐ rén , pó yáng yīng bào yuè xiāng chūn 。
shuí lián cǐ bié bēi huān yì , wàn lǐ qīng shān sòng zhú chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.