Traditional

將赴嶺外,留題蕭寺遠公院(寺即梁朝蕭內史

竹房遙閉上方幽,苔徑蒼蒼訪昔遊。
內史舊山空日暮,南朝古木向人秋。
天香月色同僧室,葉落猿啼傍客舟。
此去播遷明主意,白雲何事欲相留。

Simplified

将赴岭外,留题萧寺远公院(寺即梁朝萧内史

竹房遥闭上方幽,苔径苍苍访昔游。
内史旧山空日暮,南朝古木向人秋。
天香月色同僧室,叶落猿啼傍客舟。
此去播迁明主意,白云何事欲相留。

Pronunciation

jiāng fù lǐng wài , liú tí xiāo sì yuǎn gōng yuàn ( sì jí liáng zhāo xiāo nèi shǐ

zhú fáng yáo bì shàng fāng yōu , tái jìng cāng cāng fǎng xī yóu 。
nèi shǐ jiù shān kōng rì mù , nán zhāo gǔ mù xiàng rén qiū 。
tiān xiāng yuè sè tóng sēng shì , yè luò yuán tí bàng kè zhōu 。
cǐ qù bō qiān míng zhǔ yì , bái yún hé shì yù xiāng liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.