Traditional

將赴朔方軍應制

禮樂逢明主,韜鈐用老臣。
恭憑神武策,遠禦鬼方人。
供帳榮恩餞,山川喜詔巡。
天文日月麗,朝賦管弦新。
幼誌傳三略,衰材謝六鈞。
膽由忠作伴,心固道為鄰。
漢保河南地,胡清塞北塵。
連年大軍後,不日小康辰。
劍舞輕離別,歌酣忘苦辛。
從來思博望,許國不謀身。

Simplified

将赴朔方军应制

礼乐逢明主,韬钤用老臣。
恭凭神武策,远御鬼方人。
供帐荣恩饯,山川喜诏巡。
天文日月丽,朝赋管弦新。
幼志传三略,衰材谢六钧。
胆由忠作伴,心固道为邻。
汉保河南地,胡清塞北尘。
连年大军后,不日小康辰。
剑舞轻离别,歌酣忘苦辛。
从来思博望,许国不谋身。

Pronunciation

jiāng fù shuò fāng jūn yīng zhì

lǐ lè féng míng zhǔ , tāo qián yòng lǎo chén 。
gōng píng shén wǔ cè , yuǎn yù guǐ fāng rén 。
gōng zhàng róng ēn jiàn , shān chuān xǐ zhào xún 。
tiān wén rì yuè lì , zhāo fù guǎn xián xīn 。
yòu zhì chuán sān l dǎn yóu zhōng zuò bàn , xīn gù dào wéi lín 。
hàn bǎo hé nán dì , hú qīng sāi běi chén 。
lián nián dà jūn hòu , bù rì xiǎo kāng chén 。
jiàn wǔ qīng lí bié , gē hān wàng kǔ xīn 。
cóng lái sī bó wàng , xǔ guó bù móu shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.