Traditional

小臺

新樹低如帳,小臺平似掌。
六尺白藤床,一莖青竹杖。
風飄竹皮落,苔印鶴跡上。
幽境與誰同,閑人自來往。

Simplified

小台

新树低如帐,小台平似掌。
六尺白藤床,一茎青竹杖。
风飘竹皮落,苔印鹤迹上。
幽境与谁同,闲人自来往。

Pronunciation

xiǎo tái

xīn shù dī rú zhàng , xiǎo tái píng sì zhǎng 。
liù chǐ bái téng chuáng , yī jīng qīng zhú zhàng 。
fēng piāo zhú pí luò , tái yìn hè jì shàng 。
yōu jìng yǔ shuí tóng , xián rén zì lái wǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.