Traditional

小孤山

古廟楓林江水邊,寒鴉接飯雁橫天。
大孤山遠小孤出,月照洞庭歸客船。

Simplified

小孤山

古庙枫林江水边,寒鸦接饭雁横天。
大孤山远小孤出,月照洞庭归客船。

Pronunciation

xiǎo gū shān

gǔ miào fēng lín jiāng shuǐ biān , hán yā jiē fàn yàn héng tiān 。
dà gū shān yuǎn xiǎo gū chū , yuè zhào dòng tíng guī kè chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.