Traditional

小庭寒夜寄夢得

庭小同蝸舍,門閑稱雀羅。
火將燈共盡,風與雪相和。
老睡隨年減,衰情向夕多。
不知同病者,爭奈夜長何。

Simplified

小庭寒夜寄梦得

庭小同蜗舍,门闲称雀罗。
火将灯共尽,风与雪相和。
老睡随年减,衰情向夕多。
不知同病者,争奈夜长何。

Pronunciation

xiǎo tíng hán yè jì mèng dé

tíng xiǎo tóng wō shè , mén xián chēng què luó 。
huǒ jiāng dēng gòng jìn , fēng yǔ xuě xiāng hé 。
lǎo shuì suí nián jiǎn , shuāi qíng xiàng xī duō 。
bù zhī tóng bìng zhě , zhēng nài yè cháng hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.