Traditional

小憩村舍

藤梢維艇子,煙際覓人家。
小婦篸新麥,群童摘晚茶。
溪雲易成雨,崖樹少開花。
聊寄平生快,青鞋到若耶。

Simplified

小憩村舍

藤梢维艇子,烟际觅人家。
小妇篸新麦,群童摘晚茶。
溪云易成雨,崖树少开花。
聊寄平生快,青鞋到若耶。

Pronunciation

xiǎo qì cūn shè

téng shāo wéi tǐng zǐ , yān jì mì rén jiā 。
xiǎo fù cēn xīn mài , qún tóng zhāi wǎn chá 。
xī yún yì chéng yǔ , yá shù shǎo kāi huā 。
liáo jì píng shēng kuài , qīng xié dào ruò yé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.