Traditional

小江懷靈一上人

江上年年春早,津頭日日人行。
借問山陰遠近,猶聞薄暮鐘聲。

Simplified

小江怀灵一上人

江上年年春早,津头日日人行。
借问山阴远近,犹闻薄暮钟声。

Pronunciation

xiǎo jiāng huái líng yī shàng rén

jiāng shàng nián nián chūn zǎo , jīn tóu rì rì rén xíng 。
jiè wèn shān yīn yuǎn jìn , yóu wén báo mù zhōng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.