Traditional

小池二首

晝倦前齋熱,晚愛小池清。
映林余景沒,近水微涼生。
坐把蒲葵扇,閑吟三兩聲。
有意不在大,湛湛方丈余。
荷側瀉清露,萍開見遊魚。
每一臨此坐,憶歸青溪居。

Simplified

小池二首

昼倦前斋热,晚爱小池清。
映林余景没,近水微凉生。
坐把蒲葵扇,闲吟三两声。
有意不在大,湛湛方丈余。
荷侧泻清露,萍开见游鱼。
每一临此坐,忆归青溪居。

Pronunciation

xiǎo chí èr shǒu

zhòu juàn qián zhāi rè , wǎn ài xiǎo chí qīng 。
yìng lín yú jǐng méi , jìn shuǐ wēi liáng shēng 。
zuò bǎ pú kuí shàn , xián yín sān liǎng shēng 。
yǒu yì bù zài dà , zhàn zhàn fāng zhàng yú 。
hé cè xiè qīng lù , píng kāi jiàn yóu yú 。
měi yī lín cǐ zuò , yì guī qīng xī jū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.