Traditional

小病兩日而愈

病骨羸然山澤臞,故應行路笑形模。
記書身大似椰子,忍事癭生如瓠壼。
美酒得錢猶可致,高人折簡孰能呼?
不如凈掃茅齋地,臥看微香起瓦爐。

Simplified

小病两日而愈

病骨羸然山泽臞,故应行路笑形模。
记书身大似椰子,忍事瘿生如瓠壼。
美酒得钱犹可致,高人折简孰能呼?
不如净扫茅斋地,卧看微香起瓦炉。

Pronunciation

xiǎo bìng liǎng rì ér yù

bìng gǔ léi rán shān zé qú , gù yīng xíng lù xiào xíng mó 。
jì shū shēn dà sì yē zǐ , rěn shì yǐng shēng rú hù kǔn 。
měi jiǔ dé qián yóu kě zhì , gāo rén zhē jiǎn shú néng hū ?
bù rú jìng sǎo máo zhāi dì , wò kàn wēi xiāng qǐ wǎ lú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.