Traditional

小築

放翁小築寄江郊,屋破隨時旋補茅。
暮看白煙橫水際,曉聽清露滴林梢。
生來不啜猩猩酒,老去那營燕燕巢。
目斷鹿門三太息,龐公千載可論交。

Simplified

小筑

放翁小筑寄江郊,屋破随时旋补茅。
暮看白烟横水际,晓听清露滴林梢。
生来不啜猩猩酒,老去那营燕燕巢。
目断鹿门三太息,庞公千载可论交。

Pronunciation

xiǎo zhù

fàng wēng xiǎo zhù jì jiāng jiāo , wū pò suí shí xuán bǔ máo 。
mù kàn bái yān héng shuǐ jì , xiǎo tīng qīng lù dī lín shāo 。
shēng lái bù chuò xīng xīng jiǔ , lǎo qù nà yíng yàn yàn cháo 。
mù duàn lù mén sān tài xī , páng gōng qiān zài kě lùn jiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.