Traditional

小築

小築隨高下,園池皆自然。
鋤山得靈藥,斸坎遇寒泉。
幽檻花房歛,深林果蔕駢。
鄰翁亦好事,相伴送流年。

Simplified

小筑

小筑随高下,园池皆自然。
锄山得灵药,斸坎遇寒泉。
幽槛花房歛,深林果蔕骈。
邻翁亦好事,相伴送流年。

Pronunciation

xiǎo zhù

xiǎo zhù suí gāo xià , yuán chí jiē zì rán 。
chú shān dé líng yào , zhú kǎn yù hán quán 。
yōu jiàn huā fáng liǎn , shēn lín guǒ dì pián 。
lín wēng yì hǎo shì , xiāng bàn sòng liú nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.