Traditional

小舟遊近村舍舟步歸

斜陽古柳趙家莊,負鼓盲翁正作場。
死後是非誰管得,滿村聽說蔡中郎。

Simplified

小舟游近村舍舟步归

斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场。
死後是非谁管得,满村听说蔡中郎。

Pronunciation

xiǎo zhōu yóu jìn cūn shè zhōu bù guī

xié yáng gǔ liǔ zhào jiā zhuāng , fù gǔ máng wēng zhèng zuò cháng 。
sǐ hòu shì fēi shuí guǎn dé , mǎn cūn tīng shuō cài zhōng láng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.