Traditional

小院酒醒

酒醒閑獨步,小院夜深涼。
一領新秋簟,三間明月廊。
未收殘盞杓,初換熟衣裳。
好是幽眠處,松陰六尺床。

Simplified

小院酒醒

酒醒闲独步,小院夜深凉。
一领新秋簟,三间明月廊。
未收残盏杓,初换熟衣裳。
好是幽眠处,松阴六尺床。

Pronunciation

xiǎo yuàn jiǔ xǐng

jiǔ xǐng xián dú bù , xiǎo yuàn yè shēn liáng 。
yī lǐng xīn qiū diàn , sān jiān míng yuè láng 。
wèi shōu cán zhǎn sháo , chū huàn shú yī cháng 。
hǎo shì yōu mián chǔ , sōng yīn liù chǐ chuáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.