Traditional

小雨出西門五裏至東嶽廟

埋沒文書每自憐,偷閑出郭一欣然。
稻陂雨細豐年候,槐陌風清嫩暑天。
心似春鴻寧久住,身如秋扇合長捐。
平生士雅今亡恙,老病何由共著鞭?

Simplified

小雨出西门五里至东岳庙

埋没文书每自怜,偷闲出郭一欣然。
稻陂雨细丰年候,槐陌风清嫩暑天。
心似春鸿宁久住,身如秋扇合长捐。
平生士雅今亡恙,老病何由共著鞭?

Pronunciation

xiǎo yǔ chū xī mén wǔ lǐ zhì dōng yuè miào

mái méi wén shū měi zì lián , tōu xián chū guō yī xīn rán 。
dào bēi yǔ xì fēng nián hòu , huái mò fēng qīng nèn shǔ tiān 。
xīn sì chūn hóng níng jiǔ zhù , shēn rú qiū shàn hé cháng juān 。
píng shēng shì yǎ jīn wáng yàng , lǎo bìng hé yóu gòng zhù biān ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.