Traditional

小飲

門生嘲喜眠,官長罵耽酒;人生自適爾,嘲罵亦何有?
蒸我乳下豚,翦我雨中韭,杯盤雖不豐,吾兒起為壽。
車馬滿長安,誰肯顧衰朽!
作詩付汝藏,千金珍弊帚。

Simplified

小饮

门生嘲喜眠,官长骂耽酒;人生自适尔,嘲骂亦何有?
蒸我乳下豚,翦我雨中韭,杯盘虽不丰,吾儿起为寿。
车马满长安,谁肯顾衰朽!
作诗付汝藏,千金珍弊帚。

Pronunciation

xiǎo yǐn

mén shēng cháo xǐ mián , guān cháng mà dān jiǔ û rén shēng zì shì ěr , cháo mà yì hé yǒu ?
zhēng wǒ rǔ xià tún , jiǎn wǒ yǔ zhōng jiǔ , bēi pán suī bù fēng , wú ér qǐ wéi shòu 。
chē mǎ mǎn cháng ān , shuí kěn gù shuāi xiǔ !
zuò shī fù rǔ cáng , qiān jīn zhēn bì zhǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.